Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERLENING VAN DIENSTEN VAN EXTER POLAK & CHARLOUIS B.V. (EP&C) Gedeponeerd bij de Rechtbank te ’s-Gravenhage d.d. 26 juli 2018 onder nummer 31/2018.

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden voor verlening van diensten zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Exter Polak & Charlouis B.V. ("EP&C") binnen het kader van de uitvoering van werkzaamheden voor enige derde ("opdrachtgever") worden aangegaan en op de gehele rechtsverhouding tussen EP&C en opdrachtgever die hieruit voortvloeit.

1.2 Uitsluitend EP&C geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer, ook indien het de expliciete of impliciete bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval dat het de bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

1.3 De persoon die direct of indirect aandeelhouder is van EP&C en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van EP&C zal (door of vanwege EP&C) kunnen worden aangeduid als “aandeelhouder” of “partner”, zulks in overeenstemming met het algemeen gebruik in de praktijk. De als zodanig aangeduide persoon handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van EP&C.

1.4 Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke- en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan EP&C verbonden zijn (geweest) ten behoeve van de dienstverlening door of vanwege EP&C.

1.5 Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of andere gewijzigde opdrachten van opdrachtgever.

1.6 Alle offertes en aanbiedingen van EP&C zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen danwel hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

1.7 De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

1.8 Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken zijn onverkort van toepassing.

ARTIKEL 2 UITVOERING VAN DE OPDRACHT, INFORMATIE EN INSTRUCTIES

2.1 EP&C zal de verstrekte opdracht naar beste kunnen en met de vereiste zorgvuldigheid uitvoeren. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden neemt EP&C de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.

2.2 EP&C voert de opdracht uit op basis van de informatie verstrekt door de opdrachtgever. Teneinde EP&C in staat te stellen de opdracht uit te voeren is opdrachtgever gehouden schriftelijk volledige, gedetailleerde en duidelijke informatie met betrekking tot de opdracht aan EP&C te verstrekken, waaronder informatie waarmee de opdrachtgever bekend is met betrekking tot eerdere aanvragen en publicaties in verband met het onderwerp van de opdracht of een daarop gelijkend onderwerp. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever, ook al geschiedde dit te goeder trouw, geeft EP&C het recht tot ontbinding van de overeenkomst.

2.3 EP&C voert de opdracht (mede) uit aan de hand van de instructies van opdrachtgever. Alle instructies dienen door opdrachtgever schriftelijk en duidelijk aan EP&C te worden verstrekt. Indien in een bepaald geval de instructies van opdrachtgever niet kunnen worden afgewacht, is EP&C bevoegd de maatregelen te nemen die zij nodig acht ter bescherming van de rechten van opdrachtgever.

2.4 In geval van een opdracht tot recherche kan EP&C, als gevolg van beperkingen (in de overeengekomen omvang van de recherche) en eventuele onjuistheden in classificaties, indices, computer databases en officiële registers, de volledigheid en nauwkeurigheid van het resultaat niet garanderen.

2.5 Een opdracht, met inbegrip van de ter behandeling daarvan noodzakelijke informatie en instructies, die is ontvangen op een werkdag na 16.00 uur, zal door EP&C worden aangevangen op de daaropvolgende werkdag.

2.6 Indien opdrachtgever, ondanks een verzoek hiertoe door EP&C, EP&C niet of niet tijdig de informatie en instructies verstrekt noodzakelijk voor de vervulling van de opdracht, dan wel niet tijdig zorgdraagt voor een hiertoe noodzakelijke betaling aan EP&C, is EP&C bevoegd de opdracht eenzijdig te beëindigen.

2.7 Opdrachtgever is gehouden EP&C tijdig schriftelijk en duidelijk van eventuele wijzigingen in haar adresgegevens en andere gegevens met betrekking tot haar bereikbaarheid in kennis te stellen. Indien EP&C niet in staat is in contact te treden met de opdrachtgever doordat opdrachtgever EP&C hieromtrent niet op voornoemde wijze heeft geïnformeerd is EP&C bevoegd de opdracht eenzijdig te beëindigen.

ARTIKEL 3 GEHEIMHOUDING

3.1 EP&C betracht volstrekte geheimhouding over elke mededeling van vertrouwelijke aard aan EP&C in het kader van de vervulling van een opdracht gedaan.

3.2 Bij de uitvoering van haar werkzaamheden communiceert EP&C mede op elektronische wijze. Bij deze wijze van communicatie is het niet volledig uit te sluiten dat er fouten optreden; evenmin is volledig uit te sluiten dat derden bekend worden met de inhoud van op deze wijze verrichte communicatie. EP&C is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van deze communicatiewijze. Opdrachtgever kan EP&C verzoeken niet op deze wijze met haar te communiceren. 

ARTIKEL 4 DIENSTEN VAN DERDEN

4.1 Middels het aangaan van een overeenkomst met EP&C verleent opdrachtgever EP&C volmacht om, indien EP&C dit wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht, derden in te schakelen, hieronder mede te verstaan deskundigen op het gebied van uit te voeren recherches. Bij het inschakelen van de derden treedt EP&C op als gemachtigde van opdrachtgever. De volmacht omvat mede het namens opdrachtgever aanvaarden van algemene voorwaarden van derden.

4.2 De kosten van de door derden verrichte diensten worden door EP&C doorberekend aan opdrachtgever. EP&C fungeert hiertoe uitsluitend als betaaladres. Het aan derden toekomende gedeelte van door EP&C gedeclareerde bedragen wordt door EP&C aan hen doorbetaald. Tenzij schriftelijk met de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden betalingen die in het kader van de opdracht aan een derde dienen te worden voldaan, eerst door EP&C verricht nadat deze betaling van de opdrachtgever op de bankrekening van EP&C is ontvangen. In geval van een betaling aan een derde in het buitenland dient het bedrag uiterlijk een week voordat de betaling is verschuldigd, door de opdrachtgever te zijn bijgeschreven op de bankrekening van EP&C.

4.3 Bij het namens opdrachtgever inschakelen van derden zal EP&C steeds de vereiste zorg en oplettendheid in acht nemen. EP&C is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden, behoudens toerekenbare tekortkoming van EP&C in het kader van de inschakeling van deze derden. Artikel 9 van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing. 

ARTIKEL 5 HONORARIUM EN KOSTEN

5.1 Het honorarium van EP&C is exclusief BTW en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van EP&C en is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Naast het honorarium brengt EP&C de opdrachtgever de kosten in rekening die niet begrepen zijn in de tarieven van EP&C, waaronder onder meer, maar niet beperkt tot, de kosten van door EP&C ingeschakelde of in te schakelen derden. EP&C zal deze laatstgenoemde kosten mogen verhogen met een eigen kantoorhonorarium dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

5.2 Door EP&C aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een zuiver indicatief en vrijblijvend karakter, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.3 EP&C is gerechtigd eventuele kostprijsverhogingen door te voeren in de door opdrachtgever te betalen prijs. Indien zulks binnen drie (3) maanden na het afsluiten van de overeenkomst geschiedt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tegen vergoeding van door EP&C in verband met de overeenkomst gemaakte kosten. Eventuele koerswijzigingen van vreemde valuta hebben ook te gelden als kostprijsverhogingen, maar geven opdrachtgever niet het recht tot ontbinding van de overeenkomst.

5.4 EP&C brengt haar honorarium alsmede niet in haar tarieven begrepen kosten bij opdrachtgever in rekening middels voorschotnota's, tussentijdse- en/of einddeclaraties. Het staat ter vrije keuze van EP&C of zij voorschotnota’s en/of tussentijdse declaraties verzendt.

5.5 Alle nota’s en declaraties dienen zonder korting of verrekening binnen dertig (30) dagen na verzenddatum aan EP&C te zijn betaald. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan opdrachtgever worden terugbetaald. Indien een of meerdere voorschotnota’s worden verzonden zal EP&C pas een aanvang maken met de uitvoering van de opdracht als deze voorschotnota's geheel zijn voldaan.

5.6 Elke nota of declaratie wordt als een afzonderlijke vordering van EP&C op opdrachtgever beschouwd.

ARTIKEL 6 NIET-BETALING

6.1 Indien opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen, is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Daarboven zijn voor rekening van opdrachtgever alle in redelijkheid door EP&C gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Laatst bedoelde kosten zullen worden berekend overeenkomstig het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij niet tijdige betaling is EP&C bevoegd haar werkzaamheden voor opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten. 

ARTIKEL 7 OVERMACHT

7.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan iedere tekortkoming in de nakoming die niet te wijten is aan schuld bij EP&C noch voor haar rekening komt. Van overmacht aan haar zijde is in ieder geval sprake, indien EP&C na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen tengevolge van ziekte of andere verhindering van een medewerker van EP&C. Ook bij het verstrekken van onjuiste gegevens door opdrachtgever dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever is in ieder geval van overmacht sprake.

7.2 In geval van verhindering tot uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is EP&C gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen tot ten hoogste dertig (30) dagen, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder dat EP&C tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. 

ARTIKEL 8 OPSCHORTING

8.1 Geschillen, van welke aard dan ook, geven opdrachtgever nimmer het recht betaling van declaraties te weigeren of op te schorten.

8.2 Indien opdrachtgever van oordeel is dat EP&C tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, dient zij EP&C daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen acht (8) dagen nadat opdrachtgever de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij EP&C. Zonder tijdige schriftelijke kennisgeving verliest opdrachtgever het recht zich op de tekortkoming te beroepen.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 EP&C is uitsluitend aansprakelijk voor schade die op basis van de nauwe verwantschap met een toerekenbare tekortkoming in de door EP&C verrichte werkzaamheden, en zoals opgenomen in artikel 4.3, aan EP&C kan worden toegerekend. EP&C is niet aansprakelijk voor schade die niet in rechtstreeks verband staat met een toerekenbare tekortkoming van EP&C, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet, gederfde winst, gemiste kansen, gemiste besparingen en verminderde goodwill. Het voorgaande geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van EP&C of haar leidinggevend personeel. De bewijslast met betrekking tot enige aansprakelijkheid van EP&C rust op opdrachtgever.

9.2 Alle mogelijk door EP&C te vergoeden schade wordt beperkt tot maximaal het bedrag waarop de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van EP&C in het betreffende geval aanspraak geeft en dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico van EP&C opgenomen in de polisvoorwaarden. Op verzoek verschaft EP&C opdrachtgever nadere informatie over de relevante polisvoorwaarden.

9.3 Opdrachtgever kan geen beroep doen op een tekortkoming in door EP&C verrichte werkzaamheden, indien opdrachtgever niet binnen tien (10) dagen nadat de tekortkoming is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt heeft geklaagd bij EP&C. Het recht op schadevergoeding, en ieder ander recht van opdrachtgever in verband met een tekortkoming van EP&C, vervalt in ieder geval na verloop van twaalf (12) maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

9.4 Opdrachtgever vrijwaart EP&C tegen alle aanspraken van derden, met inbegrip van door EP&C in dat verband te maken kosten, die voortvloeien uit dan wel verband houden met door EP&C voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van EP&C of het leidinggevend personeel van EP&C.

9.5 EP&C is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de niet-nakoming door opdrachtgever van de in artikel 2 voor opdrachtgever opgenomen verplichtingen.

9.6 Onder opzet of bewuste roekeloosheid zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden wordt uitsluitend een handelen verstaan waarbij de handelende er (subjectief) mee bekend is dat de kans op schade bepaald groter is dan de kans dat geen schade wordt veroorzaakt.

ARTIKEL 10 BEËINDIGING OVEREENKOMST

10.1 Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd haar overeenkomst met EP&C te beëindigen. De beëindiging gaat op zijn vroegst in op het moment dat EP&C hiertoe een schriftelijke mededeling van opdrachtgever ontvangt. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van honorarium voor op het moment van beëindiging reeds verrichte werkzaamheden en van de op dat moment reeds gemaakte kosten. Daarnaast is opdrachtgever in het voorkomend geval gehouden de kosten van dossieroverdracht aan EP&C te vergoeden.

10.2 In geval opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is EP&C gerechtigd om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan EP&C verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de overeenkomst anderszins te beëindigen, dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alle vorderingen van EP&C op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door EP&C hierdoor geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.

10.3 Beëindiging van de overeenkomst door EP&C is daarnaast mogelijk ingeval EP&C een vertrouwensbreuk met opdrachtgever aanwezig acht of ingeval gedurende de uitvoering van een opdracht door EP&C een wezenlijk belangenconflict bestaat of dreigt te ontstaan met een opdracht van een andere opdrachtgever. Een wezenlijk belangenconflict wordt niet geacht te bestaan wanneer de werkzaamheden voor één opdrachtgever uitsluitend bestaan uit of verband houden met het vertalen van een voor Nederland en/of België verleend Europees octrooi. 

ARTIKEL 11 RECHTS- EN FORUMKEUZE

11.1 De gehele rechtsverhouding tussen opdrachtgever en EP&C wordt beheerst door het Nederlandse recht.

11.2 Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en EP&C voortvloeien, kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag, tenzij EP&C er de voorkeur aan geeft het geschil aan het oordeel van een andere bevoegde al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen. 

ARTIKEL 12 VERSIES ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1 In geval van verschil tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden en de vertaling daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.